นายวิรัช  ทองแกมแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนระโนด

นายโชคชัย ชัยธรรมโชค
รองผู้อำนวยการ

บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน
บุคลากรฝ่ายวิชาการ
บุคลากรฝ่ายงบประมาณ
ทำเนียบบุคลากรครูโรงเรียนระโนด
บุคลากรนักการภารโรง
นางกาญจนาภรณ์ อุปถัมภ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางณิชมน  ศรีณะกิจจา
งานแผนงาน สารสนเทศ
น.ส.ชดาภรณ์ กาเลี่ยง
หัวหน้างานสารบรรณ
นางนิภา พลอินทร์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายวสวัตติ์ ภุมรินทร์
หัวหน้างานวัดผล,หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางสาวนันทนา  หนูช่วย
หัวหน้ากลุ่มภาษาไทย
นายเกษม เพ็งมาก
งานโสตทัศนศึกษา
น.ส.สมยิน เพ็ชรรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนฯ
นายเรืองพจน์ สังข์หนุน
งานแนะแนว
นางนิรมล ภุมรินทร์
งานบุคลากร
นางสาวประไพ สุวรรณโณ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางสาวอัจฉรา พัฒนประภาพ
งานทะเบียน
น.ส.สุวัฒนา พรหมสุวรรณ์
งานโสตทัศนศึกษา
นางบุปผา อ่อนอุระ
งานบุคลากร
นายเจนจบ   ณ พัทลุง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางบรรหาร   คะหะวงค์
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
นางเนติมา   ทองศรีแก้ว
งานปกครอง
นายมาโนช โสเจยยะ
รองผู้อำนวยการ
นายพูนผล พรหมอ่อน
งานปกครอง
นางสุภาณี คงประมูล
งานแผนงาน สารสนเทศ
นางรัตนา เทพศรี
งานพัสดุ
นางบุญตา คะหะวงศ์
งานการเงิน
   นางเปมิกา ถานิสโร
  งานปกครอง
นางรำไพ  น้อยกูด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
นายสุชาติ หนูรักษ์
งานปกครอง
นางสาวสมพร  ช่วยแทน
งานปกครอง
น.ส.สุภาวดี บัวเพ็ง
งานสารบรรณ
นางปรียาภรณ์   รักษ์ศรีทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
นายชำลอง   เสวีพงศ์
งานปกครอง
นายสมบูรณ์   ชูโชติ
นักการภารโรง
นายรื่น   สอนคง
นักการภารโรง
นางเพลินจิต ไชยสาลี
งานบุคลากร
นางฉลวย คงแป้น
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายมาโนช โสเจยยะ
นางสาวผกาทิพย์ ยันตะศิริ
งานหลักสูตร
นายมาโนช  โสเจยยะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
นายสมเกียรติ ชิดเชี่ยว
งานอาคารสถานที่
นางสิรภัทร ศิริเรศ
งานอาคารสถานที่
น.ส.สมพร จันทสุริยา
งานอนามัยโรงเรียน
นางรัตนันท์ สงพงศ์
งานประชาสัมพันธ์
นางสาวสุชาดา สามสวัสดิ์
งานการเงิน
นางสาวสารินี คงนุ่ม
งานพัสดุ
นางสาวขนิษฐา ศรีจันทร์งาม
งานบุคลากร
นายวัชระ  ดีเอียด
งานพัสดุ
นางสายสมร  ศิริพันธุ์
งานอาคารสถานที่
นาสมพิษ ยุระพันธุ์
งานอาคารสถานที่
นางจรัสลักษณ์  คงกัลป์
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล